เงินให้คนพิการกู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินให้คนพิการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือ ขยายกิจการ รายละไม่เกิน 40,000 บาท กำหนดส่งใช้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดย ไม่เสียดอกเบี้ย
 
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
 • เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 17 ปี บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับ ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน
 • ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในท้องที่ที่ขอกู้ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในท้องที่นั้น ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรคนพิการที่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล หรือมีหนังสือรับรองการเช่าบ้านหรือการเข้าพักอาศัยจาก เจ้าของบ้านเช่า ซึ่งเช่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
 • ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้เงินกองทุน
หลักประกันเงินกู้ ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน จะต้องจัดหาบุคคลค้ำประกัน มาทำสัญญาการกู้ยืม และผู้ค้ำประกันดังกล่าวสามารถค้ำประกันผู้กู้ยืมได้เพียง 1 คนเท่านั้น
 
ที่มาของกองทุน
 • ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 • เงินสมทบจากสถานประกอบการ เงินบริจาค
 • ดอกเบี้ยจากเงินกองทุน
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
 • มีความสามารถในการทำนิติกรรม
 • มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งมั่นคงมีอาชีพ และมีรายได้มั่นคง และมีชื่อใน ทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้เงินกองทุนติดต่อกัน 2 งวด
 • ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นคำร้อง

     เอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงิน

 • สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน ท้องที่นั้น ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นหรือ 
  กรรมการขององค์กรคนพิการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือหนังสือ รับรองการเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านเช่า
 • แผนที่แสดงที่พักอาศัย และแผนผังสถานที่ประกอบกิจการ
 • ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุรายละเอียดว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปใช้จ่าย เป็นค่าอะไรบ้าง

     เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณี ข้าราชการค้ำประกันให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเมื่อผู้ขอกู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามที่กำหนดแล้ว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะผู้ให้กู้จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลแวดล้อม ประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณา หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอกู้ทราบ กรณีที่อนุมัติ ให้ผู้ที่ได้รับการ อนุมัติ และผู้ค้ำประกันไปทำสัญญากับผู้ให้กู้ และรอหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินอีกครั้งหนึ่ง การชำระคืนเงินกู้ ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุน จะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมตามระยะเวลา ที่กำหนดในสัญญา ณ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่กู้ยืมเงิน
 
สถานที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้อง ด้วยตนเองที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ ดังนี้
 
กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 0 2659 6170-1
 
ส่วนภูมิภาค ยื่นคำร้องที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สิทธิ/สวัสดิการ

สิทธิ/สวัสดิการที่น่าสนใจ

Tags