งานออกบัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข

 1. คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ
  1.1 มีสัญชาติไทย
  1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก่อน
 2. สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
  2.1 กรุงเทพมหานคร
      (1) ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
      (2) โรงพยาบาลสิรินธร
      (3) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
      (4) สถาบันราชานุกูล
      (5) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
      (6) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
      (7) โรงพยาบาลพระราม 2
  2.2 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด……..
 3. สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  3.1 กรุงเทพมหานคร
      (1) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
      (2) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
      (3) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  3.2 จังหวัด
      (1) โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
      (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      (3) หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  4.1 เอกสารหลักฐานของคนพิการ
      (1) สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
           (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
           (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
           (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
           (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
      (2) สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
          กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
      (3)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
      (4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
      (5)  สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
  4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)
      (1)  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
       (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

  กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้
      (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
          - ผู้รับรอง : กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจํา (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
      (2)  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
             * ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
             * การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
             * การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
  4.3 บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ
      (1)  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
      (2)  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน)
     กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการมากไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้
 5. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ชำรุด  สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
  5.1  เอกสารหลักฐานของคนพิการ
      (1) บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิม
      (2) สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
           (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
           (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
           (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
           (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
       (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
             กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
       (4)  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
       (5)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
       (6)  กรณีมีความพิการเพิ่ม หรือเปลี่ยนไปจากเดิม
             - เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
             - สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
  5.2  เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)
       (1)  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
       (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

  กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้
       (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
             - ผู้รับรอง : กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจํา (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
       (2)  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
             * ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
             * การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
             * การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
  5.3  บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ
       (1)  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
       (2)  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)

  กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้

กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู จนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบุคคลที่ดำเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการต่อไป
6.1  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย     
     (1)  บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) 
     (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
     (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
     (4)  สำเนาใบมรณะบัตร
6.2  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ  
     (1)  บัตรประจำตัวคนพิการ
     (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
     (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
     (4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
     (5)  ยื่นคำขอแทน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน และหนังสือมอบอำนาจ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)

กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้

สิทธิการอุทธรณ์
      1. กรณีคนพิการไม่ได้รับอนุมัติให้มีบัตรประจำตัวคนพิการ อาจยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งนั้น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว
      2. ให้นายทะเบียนพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนให้เป็นที่สุด

หากคนพิการมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
      - กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โทร. 02-3543388 ต่อ 701-705 ในวันและเวลาราชการ
      - ต่างจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
**บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร**


สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ
  คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ได้แก่การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์ ในเรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น

 การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการศึกษา ในเรื่องการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ หรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างทั่วถึง

 การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำ ในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยี หรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ

การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น การให้บริการล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล การส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการ และการจัดสวัสดิการเบี้ย ความพิการ

การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่คนพิการเข้าถึงได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการมีให้สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับคนพิการ

การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ได้กำหนดห้ามหน่วยราชการ องค์กรเอกชนหรือบุคคลกระทำการที่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรับ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และให้หมายความรวมถึงการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่กระทบต่อคนพิการแม้จะไม่มีจุดมุ่งหมายเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เพราะเหตุผลแห่งความพิการด้วย ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อคนพิการสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการนั้นได้


เอกสารประกอบ
         - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรฯ พ.ศ. 2556ขั้นตอนการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการการลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการ

สิทธิการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายของผู้ดูแลคนพิการประจำปีภาษี 2558 นั้น ต้องเป็นผู้ดูแลตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปีภาษี 2558 กล่าวคือมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรวมทั้งจำนวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ในการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  การลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการ กดที่นี่ 


สถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ

     สถานพยาบาลรัฐบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทุกแห่ง
     สถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการได้แก่
           (๑) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
           (๒) โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
           (๓) โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
           (๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
           (๕) โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
           (๖) โรงพยาบาลเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
           (๗) โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
           (๘) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
           (๙) โรงพยาบาลเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
           (๑๐) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
           (๑๑) โรงพยาบาลเอกชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
           (๑๒) โรงพยาบาลซานคามิลโล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
           (๑๓) โรงพยาบาลศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
           (๑๔) โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
           (๑๕) โรงพยาบาลเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
           (๑๖) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
           (๑๗) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
           (๑๘) โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
           (๑๙) โรงพยาบาลแพร่ - ราม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
           (๒๐) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
           (๒๑) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
           (๒๒) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตวัฒนา กรุงเทพมหาคร
           (๒๓) โรงพยาบาลศรีวิชัย ๕ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
           (๒๔) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           (๒๕) โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
           (๒๖) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
           (๒๗) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
           (๒๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
           (๒๙) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
           (๓๐) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
           (๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
           (๓๒) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
           (๓๓) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
           (๓๔) โรงพยาบาลปิยะรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
           (๓๕) โรงพยาบาลพิสัยเวช อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
           (๓๖) โรงพยาบาลพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
           (๓๗) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
           (๓๘) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
           (๓๙) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
           (๔๐) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
           (๔๑) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
           (๔๒) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
           (๔๓) โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
           (๔๔) โรงพยาบาลศรีวิชัย ๑ แยกไฟฉาย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           (๔๕) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

สิทธิ/สวัสดิการ

สิทธิ/สวัสดิการที่น่าสนใจ

Tags