ผู้ช่วยคนพิการ

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่า

ผู้ช่วยคนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการภายในระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็น ซึ่งต้องมีการจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการ ทั้งนี้ คนพิการที่จดทะเบียนแล้วและมีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ สามารถติดต่อขอมีผู้ช่วยคนพิการได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน  ๑ ปี

สิทธิ/สวัสดิการ

สิทธิ/สวัสดิการที่น่าสนใจ

Tags