การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรด้านคนพิการ
  องค์กรด้านคนพิการ ได้แก่ องค์กรของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการ
  องค์กรด้านคนพิการ ได้แก่ องค์ที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนอำนาจตันสินใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการ

  องค์กรเพื่อคนพิการ  ได้แก่ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ และมิใช้หน่วยงานภาครัฐ

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (1) และ(4) ของระเบียนคุณกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วนการกำหนอกมาตรฐาน การรับรองการเพิกถอนการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.2552 กำหนดคุณสมบัติขององค์กรด้านคนพิการเพิ่มเติม ดังนี้
          - องค์กรด้านคนพิการที่ขอรับบริการมาตรฐาน จะต้องมีการดำเนินงานขององค์กรระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
          - องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการที่ยื่นขอรับรองจะต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์กรหลักที่ตนเองสังกัด
 2. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรอง
  1. ใบสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  2. สำเนาบัตรประชาชนขอผู้ที่ยื่นคำขอ (กรณีได้รับมองหมายอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบหมาย)
  3. แผนที่ตั้งองค์กรที่ขอการรับรอง
  4. สำเนาบัตรสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร
  5. เอกสารการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  6. เอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
 3. ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน
  ขั้นตอนที่ 1
  การยื่นขอรับรับรองมาตรฐาน
      - องค์กรด้านคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นขอรับรองที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
      - องค์กรด้านคนพิการในส่วนภูมิภาค ยื่นเอกสารที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ขั้นตอนที่ 2
      - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบว่าองค์กรด้านคนพิการ ที่ยื่นคำขอรับรองการประเมิน มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในคำขอรับรอง
      - การทวนสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ขององค์กรที่ขอยื่นการประเมิน เช่น รายงานเอกสารการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ เอกสารวิสัยทัศน์ปรัชญา และคิดการดำเนินงาน ระบเบียบข้อกำหนดขององค์กร แผนการดำเนินงาน ฯลฯ
  ขั้นตอนที่ 3
  การประเมิน ณ ด้านองค์กรด้านคนพิการ ผู้ขอรับการประเมิน
  การประเมิน ณ องค์กรด้านคนพิการที่ขอรับการประเมิน จำดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจสอบประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการฯมีวัตถุประสงค์ดังนี้
      1. วิเคราะห์และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
      2. ประเมินความสอดคล้องของเอกสาร การปฏิบัติงานกับองค์กรประกอบของมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
      3. ให้ข้อสเสนอแนะที่เป็นประโยขน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กร

  ในระหว่างการประเมิน ณ องค์กรด้านคนพิการ ผู้ขอรับการประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องการบันทึกข้อมูลในแต่ละองค์ประกอยมาตรฐาน และจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน พก. เพื่อรวลรวมต่อคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการฯ ต่อไป
  ขั้นตอนที่ 4
  คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินองค์กรด้านคนพิการที่ขอรับการประเมิน ให้บริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อนำเสนออนุกรรมการการรับรองมาตรฐานด้านคนพิการ พิจารณาทบทวนการประเมิน ก่อนให้การอนุมัติรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  ขั้นตอนที่ 5
  คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ พิจารณารายงานผลการประเมิน และข้อความคิดเห็นจากคณะผู้ตรจวจการประเมิน และมีมติให้ความเห็นชอบการับรองมาตรฐาน
  ขั้นตอนที่ 6
      กรณีผ่านการรับรอง สำนักงาน พก.เป็นผู้แจ้งผลอนุมัติการรับรองมาตรฐานแก่องค์กรที่ยื่นคำขอ ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ออกใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีอายุ 3 ปี ให้แก่องค์กรด้านคนพิการนั้น พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป
      กรณีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำนักงานส่งเสริมปละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจะแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับการประเมินมาตรฐานทราบ
      หากปรากฏมีองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรองรับมาตรฐานแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในข้อใดข้อนึงหรือหลายข้อ ตามที่ได้รับการรับรอง ซึ่งส่งผลเสียต่อคนพิการหรือส่งผลต่อคุณภาพการให้บริหารลดลง และเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ได้ให้คำแนนะนำ และตักเตือนเป็นหนังสือเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หาดองค์กรด้านคนพิการแห่งนั้นยังไม่แก้ไขโดนไม่มีเหตุอันควร ให้เลขาธิการเสนออนุกรรมการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับคนพิการ พิจารณาเพิกถอนการรับรองมาตรฐานขององค์กรด้านคนพิการนั้นได้บริการองค์กร

บริการองค์กรที่น่าสนใจ

Tags