เงินสนับสนุนโครงการ

กรอบแนวทางในการจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 1. เพื่อให้รายละเอียดโครงการครบถ้วนและให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องใช้แบบฟอร์มเสนอโครงการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 2. องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นองค์กรคนพิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2552 หมวด 1 ข้อ 5
 3. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
 4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีกลุ่มเป้าหมาย และมีสถานที่ดำเนินงานภายในจังหวัด
 5. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไป
 6. ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรตรวจสอบคุณสมบัติตาม ข้อ 1-5 หากมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามข้อ 1-5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบเพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องต่อไปและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาและนำโครงการเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้ส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 7. การพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่องกำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
 8. หากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนไม่เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนจังหวัดหรือมีกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการหลายจังหวัด ให้ส่งมาที่สำนักงานส่งเสริมการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เมื่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเนอโครงการหากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาและส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการพิจารณา และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 9. เมื่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโครงการให้จังหวัดทราบพร้อมทั้งโอนเงินให้จังหวัด เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุน


  เอกสารประกอบ

  1.  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2.  
  แบบเสนอโครงการกองทุนคนพิการ


บริการองค์กร

บริการองค์กรที่น่าสนใจ

Tags